Algemene voorwaarden

Definities

 1. TrainersAcademie: AnP TrainersAcademie vof, gevestigd te Deventer onder KvK nr. 80524451.
 2. Opdrachtgever: degene met wie TrainersAcademie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Deelnemer: een persoon die zich heeft ingeschreven voor een door de TrainersAcademie te verzorgen opleiding dan wel een persoon die door de opdrachtgever hiervoor is ingeschreven.
 4. Partijen: TrainersAcademie, opdrachtgever en deelnemer samen.
 5. Consument: een opdrachtgever die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TrainersAcademie.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die TrainersAcademie hanteert voor haar producten of diensten, op de website of anderszins kenbaar gemaakt, kan TrainersAcademie te allen tijde wijzigen. 
 3. TrainersAcademie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen conform de consumentenprijsindex (CBS).
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal TrainersAcademie prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met TrainersAcademie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een offerte, door inschrijving en akkoord op het digitale inschrijfformulier, door een email met een duidelijk omschreven akkoord op een specifieke aanbieding. 
 2. De wettelijke bedenktijd van 14 dagen op digitale inschrijving is op alle producten van de TrainersAcademie van toepassing, tenzij de training of coaching binnen die 14 dagen begint en u er aan begonnen bent door deel te nemen aan de online leeromgeving.

Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  

Annuleringsregeling voor particulieren

 1. Bij schriftelijke annulering met geldige reden meer dan vier weken voor aanvang van een themareis, krijg je een creditfactuur en het betaalde lesgeld teruggestort op je rekening.
 2. Bij annulering van een themareis binnen vier weken voor aanvang geldt regel 1 niet en is de gehele reissom verschuldigd.
 3. Bij annulering van een gehele leerlijn conform regel 1, krijg je je geld exclusief de reissom van de ontdekkingsreis en reeds gevolgde themareizen terug.
 4. Bij annulering van een examendatum geldt eveneens een termijn van vier weken. Hierna is de reissom van de examenreis verschuldigd om in aanmerking te komen voor een alternatieve examendatum.
 5. De reissom van regel 4 is niet verschuldigd als je een vervangende kandidaat vindt die op jouw datum succesvol examen doet. Zakt jouw vervanger voor het examen -om welke reden dan ook- dan is de reissom van de examenreis weer verschuldigd om in aanmerking te komen voor een alternatieve examendatum.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan TrainersAcademie te verrekenen met een vordering op TrainersAcademie. 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor TrainersAcademie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. TrainersAcademie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. TrainersAcademie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de afgesproken prijs door de klant. 

Vrijwaring

De klant vrijwaart TrainersAcademie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door TrainersAcademie geleverde producten en/of diensten. 

Intellectueel Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door de TrainersAcademie geleverde diensten, trainingsontwerpen en producten rusten bij de TrainersAcademie en de door haar ingehuurde trainers en coaches. 
 2. (Her)gebruik van lesmateriaal mag alleen met schriftelijke instemming van de auteur.
 3. Het is opdrachtgevers en deelnemers niet toegestaan om deze diensten in gelijke of sterk gelijkende vorm zelf op de train-de-trainers-markt aan te bieden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de TrainersAcademie.

Klachten

 1. De klant dient een door TrainersAcademie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant TrainersAcademie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen TrainersAcademie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat TrainersAcademie in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat TrainersAcademie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van TrainersAcademie, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan TrainersAcademie en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij de geschillencommissie van de Nobtra. 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan TrainersAcademie.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling de TrainersAcademie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als TrainersAcademie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten tegelijk, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan TrainersAcademie verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid TrainersAcademie

 1. TrainersAcademie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien TrainersAcademie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. TrainersAcademie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien TrainersAcademie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van TrainersAcademie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer TrainersAcademie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door TrainersAcademie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat TrainersAcademie in verzuim is. 
 3. TrainersAcademie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien TrainersAcademie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van TrainersAcademie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan TrainersAcademie kan worden toegerekend in een van de wil van TrainersAcademie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van TrainersAcademie kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor TrainersAcademie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat TrainersAcademie er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. TrainersAcademie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. TrainersAcademie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal TrainersAcademie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van TrainersAcademie. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat TrainersAcademie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TrainersAcademie is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 19 mei 2021.

Annuleringsregeling voor particulieren regel 4 en 5 toegevoegd op 31 augustus 2023

Annuleringsregeling voor particulieren regel 5 aangepast op 14 januari 2024 zodat vervanger moet slagen om van toepassing te zijn.